Categoriearchief: leesvoer

Jullie moeten de voorschriften van de HEERE in acht nemen, opdat jullie niet sterven

De titel van dit stukje is een citaat uit Leviticus 8:35. In het hoofdstuk waar dit vers deel van uitmaakt gaat het over de wijding van Aäron en zijn zonen tot priester.

De mannen blijven een week bij de tent van samenkomst. Daarna moet Aäron daadwerkelijk als priester optreden: zie Leviticus 9.

Maar daarna gaat er iets gruwelijk mis.

Nadab en Abihu, de twee oudste zonen van Aäron brengen ‘vreemd vuur’ voor het aangezicht van de HEER (Leviticus 10:1-7). (Overigens vind ik ‘aangezicht’ (HSV) een minder vreemd woord dan ‘gelaat’ (NBV, zie aantekeningen bij de priesterzegen).) De beide mannen worden door het vuur dat uitgaat van het aangezicht van de HEER verteerd.

Wat een keiharde straf! Een stel van die jonge kerels – ze hadden in ieder geval nog geen kinderen, zie Numeri 3:4 en 1 Kronieken 24:2 – die in hun enthousiasme een fout maken?! Het is toch mooi, wat ze doen?

Ja, we kunnen zeggen dat ze het hadden kunnen weten. Zie bovenaan dit stukje.

God gaat hier naar ‘onze maatstaven’ erg ver om Zijn heiligheid duidelijk te laten blijken. Maar wie zijn wij om kritiek te hebben op God? Zie bijvoorbeeld Jesaja 29:16, Jeremia 18:6.

Waar ik verder nog aandacht voor wil vragen is dat over deze gebeurtenis niet geschreven staat dat God verboden had wat Nadab en Abihu deden; er staat dat Hij het niet geboden had!

Wij zijn nog weleens makkelijk, zo van “De Bijbel verbiedt het niet, dus moet het kunnen.”. Misschien een goed idee om daar wat voorzichtiger mee te zijn? Tegenwoordig vallen er, voor zover mij bekend, geen directe doden meer bij het ongehoorzaam zijn aan de geboden van God. Maar het zou wel kunnen dat je je eigen eeuwige leven, en/of dat van je kinderen, klein- en achterkleinkinderen in de waagschaal stelt.

God wil graag gediend worden, maar dan wel op de manier die Hij heeft bepaald. En dat kan (tegenwoordig, maar – en doe vooral niet onnozel – vroeger ook al) dwars tegen maatschappelijke tendenzen ingaan.

Bedenk goed dat God liefhebben betekent Hem gehoorzamen. Zie bijvoorbeeld 1 Johannes 2.

Wij koppelen liefde meer met vrijheid, niet met gehoorzaamheid. Maar vraag je eens af wat dat voor vrijheid is? De christelijke vrijheid geeft je ruimte in zaken waarover God geen geboden heeft gegeven.  En ook daarbij moet je goed bedenken dat wat jij wilt misschien wel tegen Gods Woord ingaat. Bestudeer je Bijbel goed! Misschien is het wel verstandig om op zoek te gaan naar iets dat jouw standpunt niet ondersteunt.

Als afsluiting een (hopelijk) confronterende vraag: wil jij deze God wel als jouw God?

Reageren kan via het contactformulier; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

Laatste wijziging: 13 februari 2018.
^
Homepage

Armen

Overigens hoeft er onder u geen arme te zijn, want de HEERE zal u overvloedig zegenen in het land dat de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen, als u tenminste de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaamt, door al deze geboden die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen.

Dit staat in Deuteronomium 15:4-5.

En dan, een stukje verderop, in Deuteronomium 15:11, staat er dit:

Want  armen zullen binnen uw land nooit ontbreken. Daarom gebied ik u: U moet uw hand wijd opendoen voor uw broeder, de onderdrukte en de arme in uw land.

Alweer een tegenstelling in de Bijbel? Daar zijn er nogal wat van… (zie bijvoorbeeld Hebben wij eigenlijk wel iets in te brengen?).

En, aansluitend bij de titel van het stukje waarnaar ik hierboven verwijs: we hebben hier kennelijk wèl iets in te brengen. We kunnen onze hand wijd opendoen voor onze medemensen!

Er is al vaker een pleidooi gevoerd voor het geven van tien procent van je inkomsten aan goede doelen; een mooi voorbeeld van zo’n pleidooi heb ik gevonden op de website van Ernst Leeftink. Lees het maar eens! Mocht je daar nu geen tijd voor hebben, doe het dan later… Een citaat uit zijn blog:

Aan het geefgedrag van een christen kun je afmeten hoe het gesteld is met de dankbaarheid tegenover God en het vertrouwen op God.

Ik vind het een goed stuk om over na te denken, en zelf ben ik het ook gaan doen het afgelopen jaar (die 10 procent, de verdeling 1/3 – 2/3 heb ik niet gecontroleerd, maar daar ga ik ook rekening mee proberen te houden, bij leven en welzijn); en ik heb er verder ook niks aan toe te voegen…

Voordat ik je het beste ga wensen voor dit nieuwe jaar 2018 wil ik nog wijzen op het feit dat er een verschil is tussen rijkdom en zegen. Dat ligt voor de meeste mensen nogal voor de hand, maar toch… Zie bijvoorbeeld Spreuken 30:7-9 of lees Agur.

Wat is zegen dan wel? Naar mijn idee in ieder geval dit: onder ons zijn de eeuwige armen van God (zie Deuteronomium 33:27).

Ik wens je Gods zegen voor 2018!

Reageren kan via het contactformulier; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

Laatste wijziging: 1 januari 2018.
^
Homepage

Vijandschap

Mooi onderwerp met Kerst, toch?

En toch is dat waarom Jezus is gekomen. Lees Genesis 3:15, en Openbaring 12. Hij vermorzelt de kop van de vijand; dat heeft Hij al gedaan, maar vandaag denken we eraan dat Hij er als een klein kind aan begonnen is.

En ooit zal de vijandschap er helemaal niet meer zijn, als Hij voor de tweede keer komt. Dan zullen we altijd bij Hem zijn.

Gaat dat nog lang duren, dan? Dat weet ik niet, maar God wacht niet onnodig, zie bijvoorbeeld Stille nacht?

Ik wens je een gezegend Kerstfeest!

Reageren kan via het contactformulier; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

Laatste wijziging: 24 december 2017.
^
Homepage

Als je baas God niet dient

Een bekend voorbeeld is Jozef, de zoon van Jakob, die slaaf was van Potifar, later ‘onderbaas’ in de gevangenis, en vanaf ongeveer z’n dertigste onderkoning van Egypte. Hij was in de gevangenis terechtgekomen omdat hij niet wilde doen wat de vrouw van z’n baas hem vroeg. Daar had ze over gelogen tegen Potifar, haar man, maar ja, wat zou jij doen als je in Potifars schoenen stond? Dan zou je toch ook je vrouw geloven? Al was het alleen maar vanwege wat andere mensen ervan zouden denken…

Obadja, de hofmeester van Achab, had het ook niet gemakkelijk. Lees maar 1 Koningen 18:3-16. Maar hij deed wat God van hem vroeg. Maar dat vertelde hij niet aan z’n baas. Ik denk niet dat dat verkeerd is, zie De waarheid spreken is altijd verstandig; liegen is altijd dom.

Naäman bekeerde zich nadat hij genezen was van zijn melaatsheid, en hij vraagt bij voorbaat vergeving voor iets waarvan hij weet dat het een slechte indruk maakt, namelijk dat hij zich naast zijn koning neerbuigt voor Rimmon. Als je niet zou weten dat Naäman bij God hoort, zou je kunnen denken dat hij (ook) een afgod dient. Maar Elisa laat hem in vrede gaan. Is dit schijnheilig van Naäman? Hij had het toch tegen z’n baas kunnen zeggen? Een citaat uit de Bijbelverklaring van Henry: “Er moet met pas bekeerden teder en voorzichtig gehandeld worden.“. Henry verklaart Elisa’s “Ga in vrede” zó, dat Elisa verwacht dat Naäman zijn leven nog wel zal beteren.

In z’n algemeenheid geldt dat je God meer gehoorzaam moet zijn dan mensen: Handelingen 4:19, 5:29.

Reageren kan via het contactformulier; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

Laatste wijziging: 17 december 2017.
^
Homepage

De belijdenis

Welke? We hebben er zes…

Ik wil het nu niet hebben over een specifieke belijdenis, het gaat mij om de functie van een belijdenis. In de Bijbel (Herziene StatenVertaling) wordt het woord ‘belijdenis’ in het Oude Testament gebruikt voor het erkennen van zonde (vindplaatsen); in het Nieuwe Testament (vindplaatsen) heeft het woord een andere betekenis; meestal gaat het dan om de erkenning van Jezus Christus als Heer.

De belijdenissen die wij hebben, de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Athanasius, en de Geloofsbelijdenis van Nicea, en verder de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, beogen ook dat laatstgenoemde doel, maar doen dat op een andere manier dan in het Nieuwe Testament.

Er wordt kort samengevat weergegeven wat het geloof in Jezus inhoudt, en dwalingen uit de tijd van het ontstaan van de betreffende belijdenis worden bestreden.

Vaak beschouwen mensen de belijdenissen als een samenvatting van het Woord van God. Dat is niet terecht. Bij het bestrijden van dwalingen wordt de aandacht vooral gericht op die gedeelten van de Bijbel waar aangetoond wordt dat zo’n dwaling werkelijk in strijd is met de Schrift. Vaak wordt ook uitgesproken wat we dan wèl geloven, maar ook dat is doorgaans gekoppeld aan de tijd van schrijven. Zo staat in bijvoorbeeld de Heidelbergse Catechismus maar één korte Zondag over het werk van de Heilige Geest; tegenwoordig is daar veel meer aandacht voor dan toen; dat zou consequenties hebben als er nu een nieuwe belijdenis geschreven zou (moeten) worden.

Een belijdenis geeft voor een deel een positieve weergave van wat we geloven, en voor een deel worden er dwalingen in bestreden, al worden die niet altijd met zoveel woorden genoemd. Een belijdenis mag dus qua gezag niet gelijkgesteld worden met het Woord van God, en bevat/omvat ook niet de volledige leer van de Bijbel.

Als je dat in de gaten houdt bij het gebruik van de belijdenissen, kun je er enorm veel aan hebben. Alleen al dat je niet in dezelfde valkuilen trapt als vroegere ‘ketters’ …

Reageren kan via het contactformulier; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

Laatste wijziging: 17 december 2017.
^
Homepage

Vuile handen?

Je moet vuile handen durven maken. Ook als christen. Dat hoor je van alle kanten. Iemand moet het immers doen, anders komt er niks van de grond.

Geen duimbreed is er op deze wereld waarvan Christus niet zegt: Het is Mijn.

Dr. Abraham Kuyper heeft dat gezegd in zijn openingsrede van de VU. (Bron: A. Kuyper populair in buitenland.)

Op de een of andere manier is ‘vuile handen maken’  voortgekomen uit deze opmerking van Dr. Kuyper, zo lijkt het. Vaak zie ik het in verband gebracht worden met politiek bedrijven.

Maar ik vind nergens in de Bijbel dat je vuile handen moet maken. David koos er bijvoorbeeld niet voor, hoewel hij door Samuel tot koning van Israël gezalfd was: tot twee keer toe spaarde hij Sauls leven, hoewel hem goede argumenten aan de hand werden gedaan om hem (Saul dus) te doden (1 Samuel 24:1-8, 26:3-12).

Je zou Jehu kunnen noemen, ‘de zoon van Nimsi’; hij kreeg zijn opdracht om het ‘huis van Achab’ uit te roeien toch van God zelf? Als je tijd hebt, lees dan eens wat (prof. dr.) G. Kwakkel in Nader Bekeken schreef (maart 2005) bij Hosea 1:4. Dan zul je hem (Jehu dus) in dit verband niet zo gauw meer noemen, denk ik.

Kun je ergens in de Bijbel aanwijzen dat iemand ‘vuile handen’ gemaakt heeft, zonder uitdrukkelijke opdracht van God, waarbij hij of zij later door God geprezen werd voor zijn of haar daden?

Dat verneem ik dan graag van je.

Reageren kan via het contactformulier; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

Laatste wijziging: 16 december 2017.
^
Homepage

Vanaf het begin

Heel lang geleden had ik een andere website, met daarop een overzicht van de leeftijden van de eerste mensen tot aan de zondvloed. Er is me al vaker gevraagd zoiets een keer opnieuw te maken en te publiceren. Hierbij dan…

Opmerkingen vooraf: ik heb geen rekening gehouden met afrondingen; als er staat dat iemand een bepaalde leeftijd in jaren had, kunnen daar misschien nog wel 11 maanden bijgeteld moeten worden (zo gaan wij nu met leeftijden om); èn deze keer ben ik niet gestopt bij de zondvloed.

Fouten gevonden? Zie onderaan dit stukje hoe je me dit kunt laten weten. Maar kijk eerst of ik er een opmerking over heb gemaakt, en je die voldoende verklarend vindt.

Jaar Naam en/of Gebeurtenis
0 schepping van Adam en Eva, zondeval
130 geboorte van Set
235 geboorte van Enos
325 geboorte van Kenan
395 geboorte van Mahalalel
460 geboorte van Jered
622 geboorte van Henoch
687 geboorte van Metuselach
874 geboorte van Lamech
930 overlijden van Adam (930)
987 wegname van Henoch (365)
1042 overlijden van Set (912)
1056 geboorte van Noach
1140 overlijden van Enos (905)
1235 overlijden van Kenan (910)
1290 overlijden van Mahalalel (895)
1422 overlijden van Jered (962)
1559 geboorte van Sem, Jafet en Cham
1651 overlijden van Lamech (777)
1656 overlijden van Metuselach (969), zondvloed
1659 geboorte van Arpachsad
1694 geboorte van Selach
1724 geboorte van Eber
1758 geboorte van Peleg, spraakverwarring
1788 geboorte van Reü
1820 geboorte van Serug
1850 geboorte van Nachor
1879 geboorte van Terach
1949 geboorte van Abram, Nachor en Haran
1959 geboorte van Sarai
1997 overlijden van Peleg (239)
1998 overlijden van Nachor (148)
2006 overlijden van Noach (950)
2024 vertrek van Abram, Sarai en Lot uit Charan
2027 overlijden van Reü (239)
2035 geboorte van Ismaël
2048 Gods verbond met Abraham, instelling van de besnijdenis, verwoesting van Sodom en Gomorra
2049 geboorte van Isaak
2050 overlijden van Serug (230)
2084 overlijden van Terach (205)
2086 overlijden van Sara (127), koop van de grot van Machpela
2089 huwelijk van Isaak en Rebekka
2097 overlijden van Arpachsad (438)
2109 geboorte van Esau en Jakob
2124 overlijden van Abraham (175)
2127 overlijden van Selach (433)
2149 huwelijk van Esau met Jehudit en Basemat (Ada en Oholibama)
2159 overlijden van Sem (600)
2172 overlijden van Ismaël (137)
2186 vertrek van Jakob naar Paddan-Aram, huwelijk van Esau met Machalat (Basemat)
2188 overlijden van Eber (464)
2193 huwelijk van Jakob met Lea en Rachel
2200 geboorte van Jozef
2206 geboorte van Benjamin, overlijden van Rachel, terugkeer van Jakob naar Kanaän
2229 overlijden van Isaak (180)
2230 Jozef onderkoning, huwelijk van Jozef met Asnat, begin van de 7 jaren van overvloed
2237 einde van de 7 jaren van overvloed, begin van de 7 magere jaren
2239 Jakob bij de farao
2244 einde van de 7 magere jaren
2256 overlijden van Jakob (147)
2310 overlijden van Jozef (110)
Opmerkingen, vragen, toelichting
  • Ik ben er vanuit gegaan dat de zondeval al kort na de schepping van de mens heeft plaatsgevonden.
  • Eva kreeg haar naam na de zondeval (Genesis 3:20).
  • Is Metuselach voor of tijdens de zondvloed overleden?
  • De zondvloed duurde ongeveer een jaar, zie Genesis 7:11 en 8:14.
  • Sem, Cham en Jafet waren hoogstwaarschijnlijk geen drieling: zie Genesis 9:24 voor het feit dat Cham de jongste was; zie Genesis 10:21 voor het feit dat Sem de oudste was (de HSV lijkt te suggereren dat Jafet de oudste is, maar veel andere vertalingen juist niet) ; zie Genesis 11:10 voor het feit dat Sem later geboren werd dan toen Noach 500 was (en dus Jafet en Cham ook).
  • ‘In de dagen van Peleg’: ‘Peleg’ kan vertaald worden met ‘verdeling’ (zie de noot bij Genesis 10:25 HSV). Daarom heb ik de spraakverwarring bij zijn geboortejaar gezet.
  • De namen van de vrouwen van Esau verschillen in Genesis 26:34 en 28:9, respectievelijk 36:2-3.
  • Het was mij in eerste instantie niet helemaal duidelijk op welke leeftijd Jakob naar Paddan-Aram is gegaan. Dat Isaak ‘oud geworden was en zijn ogen zo zwak waren dat hij niet meer kon zien’ zegt niet zoveel (zie ook Genesis 18:11-12), en Jakob was 20 jaar in Paddan-Aram (Genesis 31:41) voordat hij en zijn broer Esau hun vader Isaak begroeven (die op 180-jarige leeftijd overleden was), dus toen Jakob vertrok heeft Isaak zich misschien wel oud gevoeld, maar hij heeft daarna dus nog wel enige tijd geleefd. Maar wellicht valt er wel meer te zeggen. Jozef was 30 jaar oud toen hij voor de farao stond (Genesis 41:46); daarop volgden 7 jaren van overvloed; toen daarna, tijdens de magere jaren, de honger sterk werd in Kanaän gingen 10 van Jakobs zonen graan halen in Egypte (Genesis 42:1-3); op een gegeven moment ging Jakob zelf ook naar Egypte, en toen waren de magere jaren nog niet voorbij, er zouden er nog 5 komen (Genesis 45:6); het is dus aannemelijk dat Jozef toen 39 jaar oud was; uit Genesis 30:25 en verder valt te concluderen dat Jakob aan zijn 6 jaar werken voor vee begon toen Jozef ‘net’ geboren was; we hebben al gezien dat Jakob 130 jaar oud was toen hij voor de farao stond, en dat Jozef toen ongeveer 39 jaar oud was; Jakob zal dan 91 jaar oud zijn geweest toen Jozef geboren werd; 14 jaar daarvoor was hij naar Paddan-Aram gegaan; na 7 jaar voor Laban gewerkt te hebben trouwde hij met Lea en Rachel; zijn leeftijd bij zijn vertrek uit Kanaän kan dus gesteld worden op 77 jaar, en zijn leeftijd toen hij trouwde op 84 jaar; toen Jakob 77 jaar was, was Isaak 137 jaar.
  • Bijzonder om te zien dat Noach de spraakverwarring nog heeft meegemaakt (en daarna nog een hele tijd geleefd heeft), en dat Sem pas ná Abraham is overleden.

Reageren kan via het contactformulier; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.
Laatste wijziging: 29 november 2017.
^
Homepage

(in liefdevolle herinnering)

Verdrietig maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, delen wij  mee dat van ons is heengegaan onze lieve vader, schoonvader, opa en (…)overgrootvader

Nachor

Ur der Chaldeeën, 220 nZ

Terach

Abram en Sarai

Nachor en Milka

Haran †

Lot

Jiska

etc.

In plaats van † had ik ook ‘(in liefdevolle herinnering)’ kunnen schrijven.

En met die liefdevolle herinnering is niks mis!

Maar ik begrijp niet hoe een christen in een overlijdensadvertentie iemand die overleden is mèt de nog levenden kan laten meedelen dàt er iemand overleden is. Want dat doe je, als je de namen van overledenen in de lijst zet.

Is een formulering als ‘Haran is zijn vader al voorgegaan’ of ‘Haran is al bij zijn hemelse Vader’ of wat dan ook ná de lijst niet beter dan een overledene in de lijst van ‘mededelers’ zetten?

Christen, denk (nog) eens goed na hoe je mee wilt delen dat er een geliefde van je is overleden, en hoe je aandacht wilt geven aan het feit dat één of meer andere geliefden die persoon al zijn voorgegaan.

En als je dan toch aan het nadenken bent, kijk dan nog eens goed waar je de afkorting ‘D.V.’ plaatst als het om de datum van de begrafenis gaat.

Overigens ben ik van mening dat de realiteit vanJezus’ koninkrijk niet genoeg benadrukt kan worden.

Reageren kan via het contactformulier; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

Laatste wijziging: 4 november 2017.

^
Homepage

Leer

In de discussie over de vrouw in het ambt (MVEA) binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt wordt degenen die tegen (de synodebesluiten op dit punt) zijn verweten dat ze teveel bezig zijn met de leer en te weinig met de liefde. Helemaal in lijn met deze tijd gebeurt dat ook in cartoons. Logisch, een plaatje zegt vaak meer dan heel veel woorden. En een beetje relativering kan geen kwaad. Per slot van rekening is niemand op deze aarde perfect.

Maar soms zijn woorden nodig. Plaatjes hebben weleens de neiging een karikatuur te zijn van de werkelijkheid. Dat kan met woorden uiteraard ook, maar ik denk dat met woorden iets beter te nuanceren valt. Niet dat ik daar zo enorm goed in ben, of dat ik hier een heel genuanceerd stukje neerzet. Dan weet je dat alvast, voordat je verder leest.

Sterker nog, laat ik eerst eens een politiek incorrect stukje inlassen.

De mens, en niet te vergeten het mens, zijn vrijwel vanaf het begin ongehoorzaam geweest aan Gods gebod. In het begin was er maar één gebod: afblijven van de boom van kennis van goed en kwaad. Zie Genesis 2:17. Maar de vrouw hield zich niet aan dat gebod, zie Genesis 3:6. En haar man volgde haar. Paulus gebruikt dit als argument in 1 Timoteüs 2:13-14.

We hebben al een hele tijd het gebod dat oudsten mannen moeten zijn, zie 1 Timoteüs 3 en Titus 1:5-9. En gaat nu het mens de mens voor in het negeren van dit gebod?

Dan ga ik weer op de gewone toer verder. Voor sommigen zal dat nog steeds politiek incorrect zijn, maar bedenk dan maar dat ik dat uit (en met) liefde doe…

Liefde is niet los verkrijgbaar. Echte liefde is alleen verkrijgbaar in combinatie met de leer van Christus. Lees bijvoorbeeld maar eens 2 Johannes.

En bij echte liefde hoort ook dat je je zó druk maakt om je (geliefde) medemens dat je niet wilt dat hij of zij het verkeerde pad op gaat. Zie bijvoorbeeld Ze moeten me maar nemen zoals ik ben.

Respect en liefde voor vrouwen betekent ook dat je ze geen dingen laat doen waarvan God heeft gezegd dat ze die niet moeten doen.

Overigens ben ik van mening: Goed in de leer zijn geeft je meer kans op goed in de liefde zijn.

Reageren kan via het contactformulier; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

Laatste wijziging: 25 november 2017.

^
Homepage

De aarde opende haar mond en verzwolg hen…

Een tijdje geleden heb ik het al eens gehad over Korach, Datan en Abiram. De titel van het stukje dat ik hier schrijf is een gedeelte van Numeri 16:32. In het zojuist genoemde stukje ging het over het feit dat Korachs kinderen niet omgekomen zijn (Numeri 26:11).

Nu wil ik het hebben over waarom Korach en zijn aanhang werden gestraft. Dat was omdat ze samenspanden tegen God (Numeri 16:11). Ze wilden niet accepteren dat God Mozes en Aäron als leiders van het volk had aangesteld.

Mozes waarschuwde Korach en zijn aanhang, en toen ze niet wilden luisteren werden ze gestraft.

Maar hielp dat wel? Korach en zijn aanhang waren ‘uit de weg’, maar de mentaliteit van deze groep was er nog steeds, zie Numeri 16:41. En toen er volgde nòg een straf, zònder waarschuwing… sterker nog, Jahwe was nauwelijks uitgesproken, of Mozes stuurde Aäron al met reukwerk naar ‘de gemeenschap’ om verzoening voor hun te doen. Zie Numeri 16:46-50.

Tegenwoordig opent de aarde zich niet meer voor de ongehoorzamen, en er komt ook niet meer zo’n plaag – in ieder geval niet op zó’n manier dat je een straf aan bepaalde gebeurtenissen of aan daden van mensen kunt koppelen. Soms bekruipt mij wel eens het gevoel dat dat jammer is, maar dan bedenk ik algauw dat ik zèlf dan al heel lang geleden door de aarde zou zijn opgenomen…

Het tweede gebod gaat over het maken van beelden (Exodus 20:4-5, Deuteronomium 5:8-9). Eigenwillige godsdienst hoort daar ook bij: je vormt God naar jouw beeld, en die god (God?) wil je dan wel dienen.

Je hebt er een prachtig vroom verhaal bij waarmee je jezelf en anderen wijsmaakt dat je toch ècht God dient, dat Hij bij jou op de belangrijkste plaats staat, en dat dat inhoudt dat jouw gaven gebruikt moeten worden – waarom zou God ze je anders gegeven hebben?

En juist bij dit gebod staat de clausule dat God het kwaad zal vergelden in de komende geslachten, als die óók zo handelen als hun voorouders. Ik vond een mooie verklaring van ‘vergelden’ en ‘bezoeking doen’ hier: ‘Bezoeken of vergelden?‘.

Oftewel: als jij nú foute keuzes maakt als het gaat om het dienen van God, zet je ‘je nageslacht’ (degenen die ná jou komen) op het verkeerde been, en komt God dat op een gegeven moment toetsen. En jij weet nu nog wel hoe God wèl gediend wil worden… maar dat wordt voor degenen die ná jou komen een stuk lastiger als je ze het verkeerd vertelt. Bedenk wat in Matteüs 18:6 staat…

Reageren kan via het contactformulier; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

Laatste wijziging: 10 juli 2017.

^
Homepage