De goede herder en de deur

Jezus is de goede herder. Daar is ook een liedje over, zoek maar eens.

In Johannes 10:1-21 gaat het hierover. In het eerste stukje, de verzen 1-6, vergelijkt Jezus zichzelf met de herder van de schapen. In de verzen 7-10 zegt Jezus dat hij de deur is: wie door Hem binnenkomt zal gered worden. Daarna, in de verzen 11-16, noemt Jezus zichzelf de goede herder.

Maar waarom schrijf ik hierover?

Ik heb moeite met het idee dat mensen die Jezus niet hebben (kunnen) leren kennen, verloren zouden gaan. Die mensen kunnen daar toch niks aan doen? Zie bijvoorbeeld Marcus 16:16, waar staat dat wie niet gelooft, veroordeeld zal worden; en 1 Johannes 5:12, waar staat dat je het eeuwige leven niet hebt, als je de Zoon van God niet hebt.

Je kunt mensen, denk ik, wèl verwijten dat ze niet tot de conclusie komen dat God bestaat, en dat Hij iets van mensen wil. Zie Romeinen 1:20-21. Maar kun je ze verwijten dat ze Jezus niet kennen als ze geen toegang hebben tot de Bijbel, om die zelf te lezen of om de boodschap mondeling via iemand anders te krijgen?

Waarom heeft God Jezus naar de aarde gestuurd? Zie Johannes 3:16-18. Om de wereld te redden, toch?! Maar daar staat óók, aan het eind, dat wie niet in Gods enige Zoon gelooft, al veroordeeld is… In de NBV staat er zelfs nog een vorm van het woord ‘willen’ bij, maar in andere vertalingen vind ik dat zo niet terug. Als ‘willen’ er terecht bij staat, hebben mensen die Jezus niet kennen een excuus om niet in Hem te geloven: ze hebben immers nooit van Hem gehoord.

Aan de andere kant heeft Jezus ook uitspraken gedaan als “Wie niet tegen ons is, is voor ons.” (Marcus 9:40). En lees eens Matteüs 25:31-46.

In Johannes 5:22 staat dat Jezus ons zal oordelen. Hij zal bepalen of wij, mensen, bij Hem horen of niet. Hij is de deur (Johannes 10:7-10).

Een citaat uit Romeinen 2:

Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan, en zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus, overeenkomstig mijn Evangelie.

Ik heb wel vertrouwen in Zijn genade (zie het vetgedrukte gedeelte hierboven) en Zijn barmhartigheid. En jij?

Reageren kan via e-mail; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

20 december 2017: verwijzingen naar Bijbelteksten vervangen; geen NBV maar HSV (reden).

Laatste wijziging: 1 september 2019.
^
Homepage